WYMYŚL VEGE NAZWĘ -regulamin

REGULAMIN “WYMYŚL VEGE NAZWĘ!”

 

Konkurs na nazwę restauracji serwującej kuchnię wegańską i wegetariańską.

Nagroda dla autora najlepszej nazwy: 1000 zł.

Propozycje nazw można składać za pośrednictwem formularza:

Regulamin konkursu

“Wymyśl vege nazwę!”

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu pod nazwą ” Wymyśl vege nazwę!” (dalej „Konkurs”) jest spółka 1500sto900 z siedzibą przy ulicy Dolnych Wałów 8 w Gliwicach, NIP: 6312655346 , (dalej „Organizator”)

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej “Regulamin”).

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.05.2020  o godzinie 12:00, a kończy się dnia 14.06.2020 o godzinie 23:59 (dalej “Czas Trwania Konkursu”). Ogłoszenie wyników konkursu: do dnia 21.06.2020

§ 2 Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:

a) mają ukończone 18 lat,

b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na wymyśleniu nazwy dla nowej restauracji serwującej kuchnię wegańską i wegetariańską (zwaną dalej Zgłoszenie) i przesłaniu jej za pomocą poniższego formularza, a także udostępnią na swoim instagramie grafikę konkursową.

2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że jakikolwiek element Zgłoszenia nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia bez przysługujących Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w ust. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

2. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń.

3. W ramach Konkursu, o ile taką decyzję podejmie Organizator, elementy przesłane przez Uczestnika będą mogły zostać wykorzystane w dowolny sposób przez Organizatora.

4. Zasady konkursu:

a) Każdy zgłoszony pomysł jest pomysłem autorskim i nie może naruszać praw osób trzecich, w innym przypadku osoba zgłaszająca odpowiada za naruszenie majątkowych praw autorskich.

b) O wygranej decyduje specjalnie powołana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana (dalej Jury), które ocenia przysłane zgłoszenia. Nagrodzony zostanie 1 wybrany przez Jury pomysł.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego ze zgłoszeń, jeśli nie będą one spełniały jego oczekiwań – konkurs może pozostać nierozstrzygnięty.

d) Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodności zgłoszeń przesłanych do Konkursu.

e) Materiały i narzędzia konkursowe są objęte prawem autorskim i jest niedozwolone, by korzystać z nich w celach innych niż te objęte Konkursem.

f) w przypadku zgłoszenia w ramach konkursu tej samej nazwy, decyduje kolejność zgłoszeń- wygrywa najwcześniejsze zgłoszenie.

g) Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi majątkowych praw autorskich do wykorzystania zgłoszonej w konkursie nazwy restauracji na zasadach zawartych w punkcie § 4.3. oraz 7.4. tego regulaminu (Postanowienia końcowe).

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez adres mailowy podany przez niego zgłoszeniu. W odpowiedzi na maila Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do wysłania następujących danych:

a) Imię i nazwisko

b) Adres zamieszkania

c) Numer telefonu

d) Numer rachunku bankowego

6. Nagroda zostanie wypłacona Zwycięzcy w formie przelewu na podany przez niego numer rachunku bankowego.

§ 4 Nagrody

1. Sponsorem nagród w Konkursie jest 1500sto900 Sp. z o.o. z siedzibą na ulicy Dolnych Wałów 8, 44-100 Gliwice  (dalej „Organizator”).

2. Warunkami powstania prawa do nagrody są: wybór odpowiedzi przez jury; przesłanie przez osobę, której odpowiedź wybrano, do dnia……………….. numeru konta.

3.Zawarcie umowy przeniesienia na 1500sto900 Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dolnych Wałów 8, 44-100 Gliwice praw autorskich do nazwy/ utworu nastąpi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych. Utwór może być wykorzystywany bez oznaczenia autora, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

d) publikacji utworu w internecie, telewizji, na wszelkich materiałach reklamowych spółki 1500sto900 Sp. z o.o.

e) dalszego zbycia utworu

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za to, że jest autorem nazwy. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację nazwy w Urzędzie Patentowym. 1500sto900 Sp. z o.o ma prawo do dokonywania opracowań utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na ich obróbkę i utrwalanie na każdym nośniku, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, a także na pierwszą publikację, anonimowe użycie oraz na wykonywanie przez Spółkę nadzoru nad sposobem korzystania z utworów lub ich opracowań. Uczestnik upoważnia Spółkę do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.

 

4. W konkursie przewidziano nagrodę 1000 zł

5. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe oraz został wybrany przez Jury w ostatniej części Konkursu.

6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem ul. Dolnych Wałów 8, 44-100 Gliwice. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania niniejszego konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie internetowej Konkursu.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.

4. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do Organizatora, w serwisach których abonentem domeny jest oraz w tych serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora w porozumieniu z podmiotami trzecimi i przenosi na Organizatora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do całego Zgłoszenia jak i jego poszczególnych elementów bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej jest bezwarunkowe i będzie uprawniać do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, zastosowanie do wielu artykułów. Na Organizatora zostają przeniesione także prawa do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych projektów oraz do wykonywania prawa zależnego. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać także na wykorzystaniu Zgłoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator zastrzega sobie prawo.

6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1500sto900 Sp. z o.o…………………….
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przeprowadzenia konkursu na wybór nazwy dla restauracji serwującej danie wegańskie i wegetariańskie. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO  dane będą publikowane na stronie internetowej administratora.
3.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, korzystające z profilu facebook administratora, instagrama.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji konkursu oraz przedawnienia roszczeń związanych z konkursem oraz ewentualnie związanych z zawarciem umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich do nazwy.
5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6.    Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy najmu/dzierżawy, zaś ich niepodanie skutkować będzie brakiem realizacji umowy i wypełnieniem obowiązków przez Miejski Zarząd Nieruchomości.W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami i wydarzeniami w Zdrowej Krowie. Zapisz się do naszego newslettera już dziś!
Loading
Pobierz aplikację ZDROWA KROWA na:
ZDROWA KROWA
© 2021 - Zdrowa Krowa - Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: mr.b, wykonanie: LEGENDARY.pl, powered by Osega