Przetwarzanie danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (zwanej dalej RODO) informujemy, iż:

 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1500sto900 sp. z o. o prowadząca lokal „Zdrowa Krowa Gliwice” na ul. Raciborskiej 2, 44-100 Gliwice.

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

 

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych realizowanych przez 1500sto900 sp. z o. o prowadząca lokal „Zdrowa Krowa Gliwice” na ul. Raciborskiej 2, 44-100 Gliwice.
 2. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji zadań własnych nie będą one podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez 1500sto900 sp. z o. o prowadząca lokal „Zdrowa Krowa Gliwice” na ul. Raciborskiej 2, 44-100 Gliwice przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem umownym, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami i wydarzeniami w Zdrowej Krowie. Zapisz się do naszego newslettera już dziś!
e-mail *
Pobierz aplikację ZDROWA KROWA na:
ZDROWA KROWA
© 2019 - Zdrowa Krowa - Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt: mr.b, wykonanie: LEGENDARY.pl, powered by Osega